O DRUŠTVU PD POHORJE

PD Pohorje je prostovoljno društvo posameznikov, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja društva katerega glavna dejavnost je planinstvo, turno kolesarstvo, povezovanje  članov in zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj planinstva v lokalnem okolju ter širše v Sloveniji. Goji  slovensko planinsko izročilo in izvaja prostovoljno delo.

Planinsko društvo Pohorje deluje v kraju Zg. Polskava že 27 let. Ustanovljeno je bilo 16. 4. 1993 na pobudo takratnih zanesenjakov, ljubiteljev narave in gora. 

Prve  prostore v namen društva je dobilo od krajevne skupnosti in sicer v starem baročnem dvorcu. Odločitev, da se bodo grajski prostori adaptirali in da bo grad namenjen predvsem drugi dejavnosti, nas je presenetila in morali smo se izseliti. Z veseljem  pa sprejeli ponudbo KUD-a, da si lahko v bivših prostorih radioamaterjev uredimo svoje. Koristimo jih še danes.

Dejavnosti PD Pohorje so pohodništvo, alpinizem in drugi gorski športi, nepoklicno vodništvo, gradnja, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih poti, spoznavanje in varovanje gorske narave, informiranje in druge dejavnosti v naravi.

Planinske dejavnosti so sprehodi, izleti, pohodi, planinsko orientacijski vzponi ter spusti, delovne akcije, sestanki, zbori, prireditve, predavanja, srečanja, usposabljanje za varno gibanje v gorah in varovanje gorske narave.

Poslanstvo društva je: Planinstvo kot način življenja.

Načela delovanja društva so zlasti:

- celovito planinstvo in njegova promocija

- posvečanje posebne pozornosti mladim, predvsem otrokom

- usposabljanje varnejšega gibanja v gorah

- varovanje gorske narave

- strokovnost in sodelovanje

- pregled delovanja

- vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev.

 Društvo  ima status delovanja v javnem  interesu na področju športa, varstva narave in v mladinskem sektorju. Z delovanjem v javnem interesu na področju športa društvo omogoča  vsem obiskovalcem gora možnost vključevanja v društvo, udeležbo na akcijah, souporabo planinskih poti in sodelovanje pri odločitvah.

 

Naloge društva:

- izvajanje akcij za različne namene in starostne  skupine ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja

- prepoznavanje dejavnikov tveganja v gorah in skrb za planinske naprave in oznake

- informiranje in komuniciranje z javnostjo ter vključevanje le te v  sprejetje odločitev

- upravljanje z premoženjem

- usposabljanje za delo v planinski organizaciji in za varnejšo obiskovanje gora

- skrb za varovanje gorske narave

 

Društvo daje članom brezplačne informacije o izvajanju planinskih dejavnosti, svetovanje o izbiri in načrtovanju tur, posreduje napotke glede varnejšega gibanja in ustrezni izbiri opreme. Članom omogoča  izposojo strokovne literature, planinskih zemljevidov in izbrane tehnične opreme, kot tudi dostop do vodnikov.

 

Pravice  članov društva:

- delovanje in odločanje o delu društva

- volitev organov članstva

-  možnost biti izvoljen v organe društva nad 15 let, kakor tudi v organe PZS, MDO, PD in drugih organizacij, v katere se društvo  povezuje

- obveščenost o delu društva

- uživanje pravic, ki jih daje društvo svojim članom

 

 

Dolžnosti članov so:

- izvrševanje nalog, ki so jim zaupane

- upoštevanje pravil društva in drugih planinskih  organizacij, v katere je društvo vključeno

- udeleževanje občnih zborov in drugih oblik delovanja društva

- plačevanje članarine

- ravnanje v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev

- opravljanje še drugih dolžnosti v skladu s  pravili društva in aktom PZS

 

Od ustanovitve leta 1993 pa vse do leta 2019 je bila  vodstvena direktiva zaupana  moškemu spolu. Od leta 2019 pa je predsedniško funkcijo prevzela Marjana  Brezovšek, ki s svojim znanjem, izkušnjami in ambicioznostjo uspešno vodi društvo. Med  svojimi vrstami imamo člane različnih  generacij, od najstarejših »senior planincev« in vse tja do najmlajših »Cici planincev,« na katere smo še posebej ponosni. 

 Lahko se pohvalimo tudi s prvo turno kolesarsko potjo v naši občini. Otvoritev prve turno-kolesarke poti bo 18. 4. 2021. 

 

V okviru našega društva delujejo:

- Otroški odsek

- Mladinski odsek 

- Veteranski odsek

- Kolesarski odsek

-Vodniški odsek

-Markacijski odsek

-Varuh narave

 

OTROŠKI ODSEK

Deluje že od leta 2012. Vodja otroškega odseka je Renata Fištravec. 

Sprva smo imeli včlanjene le otroke iz vrtca, v letu 2014  pa so se nam pridružili še otroci iz Osnovne šole Antona Ingoliča Sp. Polskava. Kasneje so prišli tudi otroci iz podružnične šole na Zg. Polskavi.

Trenutno so v naš otroški odsek vključeni otroci iz vrtca Otona Župančiča, enota Zg. Polskava in OŠ A. Ingoliča Sp. Polskava s podružnico Zg. Polskava.

Mesečno organiziramo  različne pohode za naše  najmlajše člane, skozi katere spoznavajo naravo in lepote našega kraja ter širše okolice. Pohodi vključujejo razne vsebine, ki naredijo pohode zanimivejše in barvite (ustvarjalne delavnice, odprte razstave, kot je razstava starega orodja in posode, ogled botaničnega vrta, velikonočnic, čistilne  naprave, razne športne igre in še in še).

 

Naši načrti:

-ureditev učne  poti- pri tem bodo aktivne naše mentorice in člani s svojimi idejami, markacisti s samo izvedbo te učne poti

-nadaljevanje projekta Reka Polskava s svojimi pritoki in vodnim življenjem

-planinski tabori

 

VETERANSKI ODSEK

Noro aktiven veteranski odsek pod vodstvom g. Jožeta Topolovca

 

KOLESARSKI ODSEK 

 Vodja odseka je g. Aleš Klinar. Vedno več zanimanja za turno kolesarstvo. V letu 2020 smo naredili prvo turno kolesarsko pot v občini Slovenska Bistrica. Dolga je 28 km s prečudoviti vzponi in spusti.

 

VODNIŠKI ODSEK

Brez usposobljenih vodnikov si  uspešnega in varnega planinarjenja ne moremo zamisliti. Društvo ima 5 vodnikov, ki svoje znanje sproti obnavljajo.

Vodniki PD Pohorja: Marjana Brezovšek, Drago Čelan, Branko Šlamberger, Anja Jesenek Grašič in Robert Grašič.

 

MARKACIJSKI ODSEK

V markacijskem odseku deluje 6 markacistov: Milan Jurič, Jože Goričan, Jože Frešer, Srečko Ogrizek, Srečko Leskovar in Dušan Jurič, ki skrbijo za vzdrževanje poti PD Pohorja. Skupaj te poti merijo 56 km. Markacisti sodelujejo v akcijah urejanja planinskih poti društev, vključenih v Meddruštveni odbor planinskih društev Podravja. 

 

VARUH NARAVE 

Imamo varuha  narave in 3 gorske stražarje.

 

Več informacij o društvu lahko dobite na elektronskem naslovu: info@pdpohorje.si ali marjana.brezovsek@gmail.com

Osnovni podatki

Planinsko društvo Pohorje

Jurčičeva ulica 6
2314 Zgornja Polskava


Davčna številka:  35474491
Matična številka: 5751179

Predsednica: Brezovšek Marjana

TRR: SI56-04430-0000433122

Planinsko društvo Pohorje Zg. Polskava | info@pdpohorje.si |marjana.brezovsek@gmail.com